Regulamin sklepu internetowego www.pionanazdrowie.pl

 • 1 Definicje

Następujące pojęcia, użyte w treści Regulaminu mają znaczenie jak określono poniżej:

Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny – Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Bolesława Chrobrego 20a, 65-052 Zielona Góra na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000898297 NIP 9731077370, REGON 388788562. Pozostałe dane do kontaktu: e-mail: sklep@pionanazdrowie.pl, tel. 798 172 072

Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Fundację Akademia Zdrowej Rodziny, dostępny pod domeną www.pionanazdrowie.pl, za pośrednictwem którego Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na sprzedaży Towarów.

Dzień roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.).

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania 

Dostawy Towarów:

 1. a) firmę kurierską; InPost Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
 2. b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);

Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca Konto w Sklepie, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również zarejestrowana i posiadająca konto w Sklepie osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.1951.28 z późn. zm.).

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

Konto – spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług sklepu internetowego.

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, nieutrwalone na nośniku materialnym, sprzedawane w Sklepie.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Karta produktu – strona internetowa w ramach Sklepu, na której dostępny jest szczegółowy opis Produktu i Treści cyfrowej w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych.

 • 2 Zapisy ogólne
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji zamówień oraz dostawy Produktów i Treści cyfrowych, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży Produktu lub Treści cyfrowych pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją Akademia Zdrowej Rodziny.
 3. Właścicielem oraz administratorem Sklepu jest Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny.
 4. W celu skorzystania ze Sklepu Użytkownik musi posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką Stron internetowych, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 5. Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, w tym przerwy lub błędy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, zaplanowanymi działaniami związanymi z bieżącą konserwacją Sklepu, awariami serwerów, niedozwolonymi działaniami osób trzecich, przyczynami leżącymi po stronie zewnętrznych dostawców lub przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika. Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny dokłada wszelkich starań, aby Sklep funkcjonował w prawidłowy sposób.
 6. Użytkownicy mogą porozumiewać się z Fundacją Akademia Zdrowej Rodziny poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres sklep@pionanazdrowie.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 798 172 072. Koszty korzystania przez użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Użytkownik korzysta.
 7. Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny dostarcza Towary na obszarze Rzeczypospolitej Polski.
 8. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Fundacji Akademia Zdrowej Rodziny i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie umowy.
 • 3 Rejestracja w sklepie
 1. W celu zakupu Towarów w Sklepie Użytkownik obowiązany jest założyć Konto w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 3. W celu dokonania rejestracji przy wykorzystaniu formularza Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz hasła, zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Użytkownika.
 4. W wyniku Rejestracji Użytkownika zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Użytkownik może dokonywać zakupu Towarów oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie takich jak przykładowo historia zamówień, dostęp do zbioru zakupionych przez Użytkownika Treści Cyfrowych.
 5. Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako login oraz hasła wskazanych przez Użytkownika przy dokonaniu rejestracji.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres e-mail: sklep@pionanazdrowie.pl. Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.
 • 4 Zamówienie
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zamówienie na Towary można składać w Sklepie Internetowym przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.   
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Użytkownik zobowiązany jest do zalogowania się na Konto.
 4.  Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towary, którymi jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. W momencie składania zamówienia Użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty Towar, jak również obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz wybór przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Zamówienia mogą być składane tylko przez osoby pełnoletnie.
 7. W Sklepie Internetowym, przy każdym Towarze  na Karcie produktu zamieszczone są informacje odpowiednio o Towarze oraz jego cena brutto.
 8. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnym kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 10 poniżej.
 9. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
 10. Po zalogowaniu się na konto Użytkownik dokonuje wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w wirtualnym koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Użytkownik dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie.
 11. W zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy lub płatności Użytkownik zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez Fundację Akademia Zdrowej Rodziny.
 12. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Towary, koszty związane z wybranym przez Użytkownika sposobem płatności i dostawy. Następnie Użytkownik, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „Kupuję i płacę”
 13. Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 14. Przy wyborze płatności przelewem lub kartą kredytową należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia, lub w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez Fundację Akademia Zdrowej Rodziny poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika.
 15. Zamówienia na Treści cyfrowe płatne są tylko i wyłącznie z góry, tj. przed dokonaniem dostawy Treści cyfrowej. Treści Cyfrowe udostępniane są Użytkownikowi po zalogowaniu do jego konta, w zakładce „Pliki do pobrania” niezwłocznie po otrzymaniu przez Fundację Akademia Zdrowej Rodziny zapłaty za Treści Cyfrowe.
 16. Fundacja akademia Zdrowej Rodziny nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Użytkownika oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego.
 17. Umowa pomiędzy Fundacją Akademia Zdrowej Rodziny a Użytkownikiem zostaje zawarta  z chwilą otrzymania przez Fundację Akademia Zdrowej Rodziny zapłaty.
 • 5 Dostawy
 1. Treści cyfrowe są dostarczane poprzez zamieszczenie ich przez Fundację Akademia Zdrowej Rodziny na Koncie Użytkownika i przesłanie do nich linka za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Zamówienia na Treści cyfrowe realizowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Fundacji Akademia Zdrowej Rodziny. Treści cyfrowe dostarczane są do Użytkowników przez 7 dni w tygodniu.
 2. Składając zamówienie na produkt nabywany w formie dystrybucji cyfrowej, Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez Fundację Akademia Zdrowej Rodziny świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku, na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody przez konsumenta następuje poprzez zapoznanie się przez niego i akceptację treści niniejszego regulaminu i kliknięcie pola wyboru (checkbox).
 3. Szczegółowe zasady, odnoszące się do Treści Cyfrowych wskazane zostały w § 7 regulaminu.
 4. Sprzedawca realizuje Dostawę Towarów niebędących Treściami cyfrowymi na terytorium Europy.
 5.  Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 6.  Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu, w karcie każdego produktu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 7.  Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu, w karcie każdego produktu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 6 Regulaminu.
 8. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 9. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 10.  W przypadku wyboru opcji dostawy świadczonej przez Dostawcę – firmę kurierską InPost Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie adresem Dostawy będzie adres Punktu odbioru, wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 11. Dostawa zakupionych towarów realizowana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem:

a. przesyłka do paczkomatu – 11zł

b. przesyłka kurierska – 12zł

c. odbiór osobisty – 0zł

13.  W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

14. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

15. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta, fakturę elektroniczną obejmującą dostarczane Towary. Faktura elektroniczna dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. 

16. Klient w celu otrzymania faktury VAT zawierającej dane firmy, powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.\

17. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 • 6 Płatności
 1. Podczas składania zamówienia Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 1. a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 2. b) karta płatnicza, przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu Przelewy24.pl informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
 3. c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
 1. Wszystkie płatności związane z zakupem Treści cyfrowych obsługuje przez firmę PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, poprzez akceptację Regulaminu.
 • 7 Dystrybucja cyfrowa
 1. Sklep oferuje Treści cyfrowe do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Szczegółowe wymagania dot. oprogramowania oraz wymagania sprzętowe umieszczone są na Karcie produktu.
 3. Treści cyfrowe oferowane drogą cyfrową dostępne są w formacie pdf.
 4. Zakupione Treści cyfrowe umieszczone są na Koncie użytkownika w zakładce „Pliki do pobrania”. Link do pobrania Treści cyfrowych udostępniony będzie także w e-mailu potwierdzającym realizację zamówienia.
 5. Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny gwarantuje, że oferowane Treści cyfrowe są wolne od wirusów i innego niebezpiecznego oprogramowania.
 6. Zamówienia składane na Treści cyfrowe oferowane drogą elektroniczną wymagają opłaty z góry, tj. przed dostawą.
 7. Za pośrednictwem Konta użytkownika w zakładce „Pliki do pobrania” istnieje możliwość sprawdzenia listy zakupionych Treści cyfrowych. Użytkownik ma także możliwość wielokrotnego pobrania zakupionej Treści cyfrowej.
 8. Właścicielowi egzemplarza zakupionego droga elektroniczną przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego produktu, zgodnie z jego przeznaczaniem. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.
 9. Zamawiając ebooki i audiobooki do pobrania drogą elektroniczną, konsument wyraża zgodę na spełnienie przez Fundację Akademia Zdrowej Rodziny świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny zobowiązana jest do potwierdzenia konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku.

 

 • 8 Rękojmia
 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami oraz będących Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.
 1. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 2. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 3. b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania Towaru Klientowi. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. 
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

 • 8 Odstąpienie od umowy
 1. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa). Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.
 2. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży Towarów niebędących Treściami cyfrowymi, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Powyżej wskazane prawo do odstąpienia przysługuje od momentu objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazanej przez Niego innej osoby niż Przewoźnik zamówionego towaru.
 4. Jeżeli przedmiot umowy obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin na odstąpienie wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia ostatniej z zamówionej rzeczy, partii lub części.
 5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych, pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 7. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę we wskazanym wyżej terminie 14 dni kalendarzowych. W tym celu wystarczy, aby Klient przesłał stosowane oświadczenie na adres mailowy Sprzedawcy lub listownie na adres z § 2.
 8. W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i zamieszczony jest na stronie sklepu.
 9. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w formularzu zamówienia.
 10. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 
 11. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął Jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu zamówionego towaru na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
 14. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru.
 • 9 Dane osobowe, pliki cookies
 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.pionanazdrowie.pl  wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Fundację Akademia Zdrowej Rodziny w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny świadczy usługi w ramach Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Fundację Akademia Zdrowej Rodziny z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Bolesława Chrobrego 20a, 65-052 Zielona Góra na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000898297 NIP 9731077370, REGON 388788562. Dane te są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie.
 3. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
 4. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikowania i poprawiania.
 5. Dane osobowe Użytkowników znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia wykonywanego w ramach Sklepu.
 6. Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl są przekazywane, za zgodą Użytkowników. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
 7. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies (więcej informacji o cookies: https://pionanazdrowie.pl/pliki-cookie/). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Bolesława Chrobrego 20a, 65-052 Zielona Góra na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000898297 NIP 9731077370, REGON 388788562.
 2. Niniejszy regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację Akademia Zdrowej Rodziny lub oferty handlowej Fundacji Akademia Zdrowej Rodziny, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu. W takim wypadku Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny poinformuje użytkowników o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
 3. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 2 powyżej, Użytkownik nie będzie miał możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Fundację Akademia Zdrowej Rodziny za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik w dalszym ciągu będzie miał dostęp do Konta i historii zamówień.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Regulamin akcji "Wrzuć piątaka dla Szpinaka"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem akcji „Wrzuć piątaka dla Szpinaka” (zwanej dalej „Akcją”) jest Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Bolesława Chrobrego 20a, 65-052 Zielona Góra na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000898297 NIP 9731077370, REGON 388788562. Pozostałe dane do kontaktu: e-mail: kontakt@akademiazdrowejrodziny.pl tel. 798 172 072 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Akcja prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej zwanym „Regulaminem”) w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Akcji jest Organizator.
 4. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej www.pionanazdrowie.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Uczestnik przystępując do Akcji potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Akcji.

 

2. CZAS TRWANIA AKCJI

 

 1. Akcja rozpoczyna się w dniu 18.11.2021 i trwa do momentu jej zakończenia.
 2. Informacja na temat zakończenia akcji zostanie umieszczona na stronie www.akademiazdrowejrodziny.pl oraz w mediach społecznościowych (serwis Facebook) Fundacji Akademia Zdrowej Rodziny oraz Piona na Zdrowie.

 

3. UCZESTNICY AKCJI

 

 1. Udział w Akcji jest dobrowolny.
 2. W Akcji może wziąć udział: osoba fizyczna, która:
 3. a) zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała jego treść,
 4. b) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. c) posiada w trakcie trwania Akcji działalność gospodarczą (nie z stanie zawieszenia).
 6. W Akcji mogą wziąć udział Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe.
 7. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Akcji.
 8. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji, jeżeli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Akcji określonych w Regulaminie.
 9. Przystąpienie do Akcji tj. zgłoszenie się Uczestnika do Akcji na warunkach określonych w Regulaminie będzie równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
 10. Uczestnicy Akcji nie mogą przenosić praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Akcji na osoby trzecie.

 

4. ZASADY AKCJI

 

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik w czasie trwania Akcji powinien skontaktować się mailowo, na adres: kontakt@pionanazdrowie.pl, lub telefonicznie pod numer: 798172072 z Organizatorem i wyrazić chęć wzięcia udziału w Akcji.
 2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Akcji w każdym momencie jej trwania.
 3. W czasie trwania Akcji Uczestnik przekazuje 5zł od każdej transakcji wykonanej z klientami na konto Fundacji Akademia Zdrowej Rodziny.
 4. Uczestnik sam decyduje, na jak długo włącza się do Akcji, tzn w jakim zakresie czasowym będzie realizował transakcje, od których przeznaczy 5 zł na konto Fundacji.
 5. Minimalna ilość transakcji uprawniająca Uczestnika do uczestnictwa w Akcji to 1 (co odpowiada 5zł wpłaconym na konto Fundacji).
 6. Uczestnik przekazuje zebraną kwotę na konto zbiórkowe Fundacji, założone w serwisie www.zrzutka.pl pod nazwą :”Wrzuć piątaka – wesprzyj Szpinaka” (https://zrzutka.pl/wrzuc-piataka-wesprzyj-szpinaka); polu „Wpłacający” podając nazwę firmy, którą reprezentuje.
 7. Uczestnik, który przystąpił do Akcji na określony czas (ustalony z Organizatorem), rozlicza się z Fundacją po upłynięciu tego czasu. Maksymalny czas na przekazanie zebranej kwoty na konto fundacji wynosi 30 dni.
 8. Jeśli Uczestnik przystąpił do Akcji na stałe, wówczas rozlicza się on z Fundacją w cyklu miesięcznym, ustalając z Organizatorem określony dzień miesiąca, w którym Uczestnik powinien wpłacić zebraną kwotę na konto Fundacji.
 9. Uczestnik przystępujący do Akcji może umieścić na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych informacje na temat Akcji oraz posługiwać się materiałami graficznymi otrzymanymi od Organizatora.
 10. Uczestnik, który przystąpi do Akcji, ale w ustalonym z Organizatorem czasie nie wpłaci minimalnej kwoty 5 zł, zostanie wyłączony z uczestnictwa w Akcji i straci możliwość posługiwania się grafikami otrzymanymi od Organizatora.
 11. Organizator nie będzie weryfikował ilości transakcji wykonanych z klientami w czasie, w którym Uczestnik brał udział w Akcji.
 12. Organizator zastrzega możliwość weryfikacji dokonania przez Uczestnika wpłaty, o której mowa w ust. 6 powyżej w celu potwierdzenia spełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu. W tym celu Uczestnik może zostać zobowiązany do przedstawienia Organizatorowi potwierdzenia dokonania takiej wpłaty.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów usług telekomunikacyjnych, z których korzystają Uczestnicy.

 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest Organizator: Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Bolesława Chrobrego 20a, 65-052 Zielona Góra na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000898297 NIP 9731077370, REGON 388788562. Pozostałe dane do kontaktu: e-mail: kontakt@akademiazdrowejrodziny.pl, tel. 798 172 072
 2. Dane osobowe Uczestników Akcji są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
 3. Uczestnik w dowolnym momencie ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikowania i poprawiania.
 4. W tym celu  Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail: kontakt@akademiazdrowejrodziny.pl lub poprzez wysłanie żądania na adres: Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny ul. Bolesława Chrobrego 20a, 65-052 Zielona Góra.
 5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom Organizator oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 18 listopada 2021 r. do zakończenia Akcji.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
 3. Regulamin Akcji udostępniony jest w czasie trwania Akcji na stronie Organizatora pod adresem: www.pionanazdrowie.pl i w siedzibie Organizatora.
 4. Niniejszy regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn. W takim wypadku Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny poinformuje Uczestników Akcji o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
 5. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 4 powyżej, Uczestnik nie będzie miał możliwości kontynuowania uczestnictwa w Akcji.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.